Những giá trị cơ bản

Mạng lưới BlueStar – Ngôi Sao Xanh được xây dựng và hoạt động theo giá trị căn bản sau đây:
+ Thông tin: Khách hàng có quyền tiếp cận những thông tin chính xác, thích hợp và dễ hiểu về SKSS và KHHGĐ. Thông tin và tài liệu cho khách hàng phải được trưng bầy mọi nơi tại cơ sở y tế.

+ Tiếp cận dịch vụ: Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả, thuận tiện về thời gian và địa điểm và không bị cản trở. Các dịch vụ này tuyệt đối không được gây ra những đòi hỏi phi lý hoặc cản trở về xã hội(như phân biệt giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khả năng sinh đẻ, quốc tịch hoặc sắc tộc, tầng lớp xã hội, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục…)

+ Quyền lựa chọn với đầy đủ thông tin: Khách hàng có quyền tự quyết định sử dụng dịch vụ dựa trên cơ sở các thông tin, hiểu biết của cá nhân và các phương án dịch vụ sẵn có. Trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ là phải đảm bảo rằng khách hàng đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin về  các lựa chọn hoặc phải giúp khách hàng có được những thông tin đó trước khi đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ.

+ Dịch vụ an toàn: Khách hàng có quyền được sử dụng dịch vụ an toàn, được cung cấp bởi người cung cấp dịch vụ có kỹ năng, chuyên môn tốt, chú trọng tới việc tư vấn và phòng chống nhiễm khuẩn với các biện pháp khám chữa bệnh thích hợp và hiệu quả, với chi phí hợp lý..

+ Riêng tư và bảo mật: Khách hàng có quyền được bảo đảm sự riêng tư và bảo mật trong khi sử dụng các dịch vụ bao gồm tư vấn, khám bệnh và thủ thuật lâm sàng, bao gồm cả thông tin về  bệnh tình và các thông tin cá nhân khác.

+ Tôn trọng khách hàng, sự thoải mái và quyền tự do bày tỏ ý kiến của khách hàng: Mọi khách hàng đều có quyền được phục vụ với thái độ quan tâm và tôn trọng, được khuyến khích tự do bày tỏ ý kiến của mình.

+ Chăm sóc thường xuyên: Mọi khách hàng đều có quyền được chăm sóc thường xuyên, được theo dõi bệnh trạng và chuyển tuyến nếu cần thiết nhằm duy trì và đảm bảo sức khỏe của họ.

Mọi thành viên trong mạng lưới đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức khắt khe và sự chính trực nhằm duy trì những giá trị căn bản này. Bên cạnh đó, BlueStar – Ngôi Sao Xanh cam kết ứng dụng các phương pháp thực hành tốt nhất trong chăm sóc và điều trị cho khách hàng.